Frankfurt am Main. Kaiserstrasse
Frankfurt am Main. Kaiserstrasse